Velkommen til
Faldsled Sejlklub

En sejlklub med en fantastisk beliggenhed i bunden af Helnæsbugten, med det sydfynske øhav lige uden for molen, en beliggenhed med optimale muligheder for lystsejlere store som små

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Medlemskab

koster 450kr. om året. 
Indmeldelse kan ske ved at udfylde og indsende blanket :Hentes her  

til Kasserer Søren Melgaard 
melgaard@os.dk

Kalender

Der er ingen kommende begivenheder.

VEDTÆGTER

 

Faldsled Sejl- og Motorbådsklub.

 

 

§ 1: Navn og hjemsted.

 

Klubbens navn er “Faldsled Sejl- og Motorbådsklub.” Hjemsted er Faldsled, Fåborg Kommune. I det efterfølgende kaldt klubben. Klubbens adresse er den til enhver tid siddende formands.

 

§ 2: Formål.

 

Klubbens formål er at fremme interessen og forbedre vilkårene for sejl- og motorbådssport i Helnæsbugten.

§ 3:  Medlemskab af organisationer.

 

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion, som igen er medlem af Dansk Idrætsforbund. Klubben er derfor også undergivet disse organisationers love og bestemmelser.

 

§ 4:  Optagelse af medlemmer.

 

Klubben optager medlemmer efter disses anmodning herom. Bestyrelsen afgør i hvert enkelt tilfælde, om anmodning om optagelse skal imødekommes. Enhver indmeldelse skal ske skriftligt eller mundtligt til et bestyrelsesmedlem, og for umyndiges vedkommende skal der foreligge en skriftlig godkendelse fra forældre/værge. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver almindeligt stemmeflertal. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

 

§ 5:  Kontingent.

 

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen på grundlag af et fremlagt budget for det kommende år, og forfalder pr. 1. april. Indmeldelse efter 1. august medfører kun halvt kontingent for det pågældende år.

 

§ 6:  Udmeldelse, restance og eksklusion.

 

Udmeldelse kan ske ved skriftlig eller mundtlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Det er en forudsætning for gyldig udmeldelse, at man ikke er i restance med kontingent eller lignende.

 

Restance i over to måneder medfører, at en rykker sendes til medlemmet. Efterkommes denne ikke inden yderligere en måned, udmeldes medlemmet automatisk. Medlemmets eventuelle gæld til klubben opretholdes.

 

Eksklusion af et medlem kan finde sted, når helt specielle forhold giver anledning dertil. En sådan beslutning kræver dog, at mindst fire af bestyrelsens fem medlemmer stemmer herfor, samt at ved­kommende medlem, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Beslutning om eksklusion meddeles skriftligt og kan i øvrigt af den ekskluderede indankes for endelig afgørelse ved simpel stemmeflerhed ved den først kommende ordinære generalforsamling. Inden afstemningen har den ekskluderede krav på at fremlægge sin sag. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 14 døgn før generalforsamlingens afholdelse. Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem på ny ved en ny generalforsamlingsbeslutning, der kræver samme majoritet, som er foreskrevet ved beslutning om eksklusion.

 

Erlagt kontingent tilbagebetales ikke uanset medlemsophørets årsag.

 

§ 7  Ordinær generalforsamling.

 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling finder sted hvert år i marts måned, og skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Alle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Alle, der har været aktivt medlem af klubben de sidste tre måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret. Stemme kan afgives ved personligt fremmøde, eller ved fuldmagt givet til et andet medlem. Hver fremmødt medlem kan kun afgive én stemme ved fuldmagt.

 

§ 8:  Dagsorden.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1)      Valg af dirigent.

2)      Formanden aflægger beretning.

3)      Kassereren forelægger revideret regnskab til godkendelse.

4)      Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5)      Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.

6)      Valg af udvalg.

7)      Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.

8)      Behandling af indkomne forslag.

9)      Eventuelt.

 

§ 9:  Ekstraordinær generalforsamling.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det eller de emner, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde, udsendelse af dagsorden og stemmeret gælder bestemmelserne i paragraf 7.

 

§ 10:  Generalforsamlingens ledelse m.v.

 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede for­hand­lingerne. Generalforsamlingens forløb føres i protokol af klubbens sekretær.

 

Alle afstemninger kan foregå ved håndsoprækning, men skal foretages skriftligt, når blot et medlem forlanger det. Alle afgørelser sker ved almindelig stemmeflerhed undtagen ved lovændringer og beslutning om klubbens ophævelse. Protokollen underskrives af dirigent og referent.

 

§ 11:  Bestyrelse – Valg.

 

Klubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsen­terer klubben i alle forhold. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær samt yderligere et femte bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at:

 

                      – tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal,

                      – to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv og udarbejder forretningsorden for klubbens daglige drift.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer her iblandt formanden eller næstformanden er til stede. Bestyrelsen afgør alle sager ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I formandens forfald træder næstformanden i hans sted. Bestyrelsen kan efter behov fordele hverv mellem medlemmerne og nedsætte udvalg. Alle beslutninger indføres i protokol.

Kun myndige medlemmer kan vælges til bestyrelsen.

 

§ 12:  Regnskab.

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal snarest efter årsskiftet og inden den 15. februar afgive driftsregnskab og status for det foregående år til revisorerne. Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse forsynet med revisorernes påtegning. Revideret driftsregnskab og status skal være tilgængeligt for klubbens medlemmer senest ved den ordinære generalforsamling.

 

§ 13:  Revision.

 

På den ordinære generalforsamling vælges to kritiske revisorer og en revisorsuppleant for et år ad gangen. Revisorerne skal hvert år inden den 1. marts gennemgå regnskaberne og påse, at beholdningerne er tilstede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskaber og beholdninger. Revisorerne skal ud over at foretage en regnskabsmæssig gennemgang endvidere tage stilling til, om de dispositioner, der er foretaget i årets løb, er i overensstemmelse med vedtægter og eventuelle generalforsamlings- og bestyrelsesbeslutninger.

 

§ 14:  Vedtægtsændringer.

 

Ændring af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for ændringen. Opnås sådant flertal på en generalforsamling træder ændringerne omgående i kraft.

Er forsamlingen ikke er beslutningsdygtig ifølge ovenstående, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset antallet af stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

§ 15:  Klubbens ophævelse.

 

Bestemmelse om klubbens ophævelse kan kun tages på en udelukkende i dette øjemed indkaldt ekstra­ordinær generalforsamling. Beslutningsdygtighed m.v. følger i øvrigt samme retningslinier som angivet i paragraf 14. Efter beslutning om ophævelse overgår klubbens eventuelle midler til Faaborg Sejlklub.

 

–  –  –  o  –  –  –